vhg j
  • vhg web 2
  • vhg web

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR DE LEDEN VHG BRANCHEVERENIGING VOOR ONDERNEMERS IN HET GROEN

Deze Algemene Voorwaarden van Branchevereniging VHG zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en
treden in werking per 1 juni 2011. Inhoud

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: De ondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die lid is van Branchevereniging VHG en die de navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg
en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten.
Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamhe
den.
Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de
uitvoering van deze werkzaamheden.
Materialen: Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben
om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond,
teelaarde en compost.;
Dode materialen: Alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer
vallen.
Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een
overeenkomst aangaat met ondernemer.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten
die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD / DE OFFERTE
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle
met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht
ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de consument vooraf de
offertekosten en ontwerpkosten bekend.
2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum,
tenzij uit de offerte anders blijkt.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te ver-
richten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte
informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het
moment van oplevering.
6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te
voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werk-
zaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW.
b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren
inclusief BTW (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op
verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het
noemen van een richtprijs.
Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende
de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren
in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor
verplaatsing naar en van het werk.
7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
8. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene
Voorwaarden.
9. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom
voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op
eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de
ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
10. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten
berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen
zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet
aan de ondernemer wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen,
binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer
retour worden gezonden. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de consument, de vooraf aan hem bekend-
gemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer
wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van
werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding
geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een
elektronische bevestiging naar de consument.
2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de
consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt
begonnen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen,
offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren
omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende
informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling,
leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke
gevolgen van die schade.

ARTIKEL 5 - DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting
in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een
overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

ARTIKEL 6 - ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen-
gekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd – bij
voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de
opzegging schriftelijk zal bevestigen.

ARTIKEL 7 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief BTW. De tussentijdse
prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de consument. De onder-
nemer is gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand
komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument door te berekenen. Indien de
ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht
de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving
van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op
schadeloosstelling.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk
beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren
schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

ARTIKEL 8 - DE AFLEVERING / DE LEVERTIJD
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument.
De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werk-
zaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd.
Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT
1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen,
overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een
kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of
verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en
afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte
levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij
er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
3. In die gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de
uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen worden vergoed,
alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg
van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de
consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de
eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 10 - OPSCHORTING
1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden
opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht
de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn ver-
plichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De consument is
in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werk-
zaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaam-
heden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument
recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden
voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor
bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste
90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact
op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 11 - MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
De ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of
reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7 lid 2 en 3, bij de
consument in rekening gebracht.

ARTIKEL 12 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer
binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

ARTIKEL 13 - DE BETALING
1. Alle werkzaamheden welke door de ondernemer geschieden, worden – voor zover deze geen
onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn
begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer,
verwerken en/of aanbrengen.
2. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, ten zij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van
de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en
schriftelijk toe worden gemachtigd.
6. Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste
50 procent van de prijs te verplichten.

ARTIKEL 14 - NIET-TIJDIGE BETALING
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet
opgeheven doordat de ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalings-
herinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer
gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente
is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor
onbepaalde tijd op te schorten.
4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de
consument.

ARTIKEL 15 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT
1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de
ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking
of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de
natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot
zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschul-
digd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een
registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

ARTIKEL 16 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN
CONTRACTBEËINDIGING
1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van
de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder
algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op
enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de consument aan de rechtverkrijgenden te
worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte
gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van
de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer,
verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
2. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te
schorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een
aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de
overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toege-
bracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de
consument het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de consument
dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument zo snel mogelijk na
aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument,
behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij
aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de
consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
3. Op de consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te
treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
4. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade
ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,-
per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument
een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor
het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan
€ 2.500.000,- worden gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een
aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
5. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer
indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de
consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke,
indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of
beperking van de schade had kunnen leiden.
6. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar
handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
7. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem
toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/
grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de
bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroeg-
tijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

ARTIKEL 18 - KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet
tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
2. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door
een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent alsdan zijn medewerking.
3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan
de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na
beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de consument
zijn rechten ter zake verliest.
5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 19 - GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeen-
komsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken,
kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de
Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het
ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de onder-
nemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de
Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij
daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken
van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat
reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van
geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 20 - NAKOMINGSGARANTIE
1. Stichting Garantiefonds Groen staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie door de leden van Branchevereniging VHG, tenzij het lid van Branche-
vereniging VHG besluit het bindend advies binnen 2 maanden na de verzending ervan, ter
toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies
na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van
gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag
door Stichting Garantiefonds Groen aan de consument uitgekeerd, onder de voorwaarde dat
de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn
vordering uit hoofde van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag cedeert aan de
Stichting Garantiefonds Groen. Voor het meerdere heeft de Stichting Garantiefonds Groen een
inspanningsverplichting om er voor te zorgen dat het lid van Branchevereniging VHG het bindend
advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn
vordering voor het meerdere eveneens aan de Stichting Garantiefonds Groen over te dragen
waarna deze organisatie op naam en kosten van de Stichting Garantiefonds Groen de betaling
daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
2. Stichting Garantiefonds Groen verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve
van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe
bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend
vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
– Aan het lid is surseance van betaling verleend.
– Het lid is failliet verklaard.
– De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop
de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan
Stichting Garantiefonds Groen aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn
beëindigd.

ARTIKEL 21 - AFWIJKING
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument
worden vastgelegd.

ARTIKEL 22 - WIJZIGING
Branchevereniging VHG zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de
Consumentenbond.

ARTIKEL 23 - SLOTBEPALING
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, gehoord de vakgroep Hoveniers, vastgesteld door de ledenraad
van Branchevereniging VHG en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Utrecht onder nummer 40482980.
2. Artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden is tot stand gekomen in overleg met de Stichting
Garantiefonds Groen.

Versie 11 mei 2011

vhg-web-2
vhg-web